Beschermd Wonen

Marktconsultatie contractering ‘maatschappelijke zorg’ gemeente Haarlem.

De gemeente Haarlem is centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen in de regio Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. De huidige contracten met aanbieders voor deze vormen van dienstverlening eindigen ultimo 2017 van rechtswege. De gemeente is voornemens de subsidie relaties maatschappelijke opvang te beëindigen dan wel te herzien per 1 januari 2018. Daarom start de gemeente in het voorjaar een procedure om tot vernieuwing van de afspraken te komen. Daarbij heeft Haarlem de ambitie uitgesproken om de bekostiging meer op resultaten te baseren en de cliënt volgend te maken. Mede daarom bestaat de procedure uit twee fases:

Fase 1 is de dialoog: door middel van een aantal marktconsultaties met dienstverleners en inwoners wordt gewerkt aan een advies voor het college en aan een voor de beoogde dienstverlening benodigde conceptovereenkomst.

In fase 2 kan de gemeente besluiten tot publicatie van een aanbestedingsdocument (met gunningscriteria), waarbij alle geïnteresseerde dienstverleners zich kunnen aanmelden indien zij aan de voorwaarden kunnen en willen voldoen die aan die overeenkomst worden gesteld.

Op donderdag 9 maart was er een informatiebijeenkomst over de wijze waarop de marktconsultaties worden georganiseerd.

De gemeente behoudt zich het recht voor om het aantal dienstverleners dat bij de fysieke consultatie wordt betrokken, te beperken. Indien hiervoor wordt gekozen, krijgen niet geselecteerde aanbieders de gelegenheid op andere wijze bij te dragen aan de consultaties. Tijdens de bijeenkomst op 9 maart heeft de gemeente hierover meer informatie gegeven.

Voor dit onderwerp zijn meerdere marktconsultaties gepland. Zodra er verslagen beschikbaar zijn, vindt u deze -per ronde- hiernaast.

U kunt zich aanmelden via mailto:zorginkoop@stichtingrijk.nl

 

 • Ronde 1 verslaglegging:

Overzicht marktconsultaties BW MO regio Haarlem – maart april 2017

Presentatie marktconsultatie BW MO regio Haarlem d.d. 9-3-2017

Verslag marktconsultatie BW MO regio Haarlem – 9-3-2017

 

 • Ronde 2 verslaglegging:

Uitnodiging marktconsultatie BW MO regio Haarlem – 23-3-2017

presentatie 16 maart

Verslag 2e marktconsultatie BW MO regio Haarlem – 16-3-2017

Voorbeeldformat – werksessie met Berenschot BW MO

 

 • Ronde 3 verslaglegging:

Presentatie 3e werksessies BW – MO gemeente Haarlem 170322

Verslag 3e marktconsultatie BW en MO

 

 • Ronde 4 verslaglegging:

Presentatie 4e werksessies BW – MO gemeente Haarlem 170328_v2

Verslag 4e marktconsultatie BW en MO – 30 maart

 • Ronde 5 Verslaglegging

Marktconsultatie_5_ 060417_

verslag presentatie 6 april

 • Ronde 6 Verslaglegging

presentatie 24 april

Verslag – Terugkoppeling vooruitblik marktconsultaties BW MO regio Haa..

 • Ronde 7 verslaglegging

presentatie 23 mei

Verslag marktconsultatie MO BW Haarlem 23 mei

 • Ronde 8 Verslaglegging

Verslag marktconsultatie BW MO gemeente Haarlem 6 juli 2017

 • Ronde 9

9e marktconsultatie verwerving BW en MO regio Haarlem

presentatie 14 sep

 • Ronde 10

10e marktconsultatie verwerving BW en MO regio Haarlem

concept programma van eisen opvang wonen en herstel 10112017

presentatie 17 okt

Resultaatgebieden Haarlem Wmo 2018 – Versie 20171011

 • De aanbesteding is gepubliceerd:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/08d33e43959e1873c2566f6d2ae11fd2/cid/6239996

 

 

 

 

Scroll naar top