Corona – effect op aanbestedingspraktijk

Nu de effecten van het coronavirus voor de gehele economie duidelijk merkbaar beginnen te worden kan dit ook gevolgen hebben op de aanbestedingspraktijk. De maatregelen tegen het coronavirus hebben effect op veel organisaties  zowel aan de kant van de aanbestedende dienst, als aan de kant van marktpartijen. Denk hierbij aan zaken als: zijn er nog wel voldoende personen binnen de inkooporganisatie aan het werk? Gaat de geplande schouw of presentatie door? Kunnen inschrijvers nog wel op tijd hun offerte indienen?

In deze periode is het belangrijk effectief met elkaar te communiceren en elkaar zo veel mogelijk te ondersteunen, om zo samen de hinder en schade als gevolg van de ontstane situatie zo veel mogelijk te beperken.

Knelpunten melden

We willen er graag voor zorgen dat de aanbestedingen ook in deze periode goed doorlopen worden. Daarom willen we vragen om mogelijke knelpunten die ontstaan door het virus ten aanzien aanbestedingen zo snel mogelijk aan ons te melden. Dit kan zowel voor lopende als voor toekomstige aanbestedingsprocedures. Dit doen we zoveel mogelijk via het berichtenverkeer in het aanbestedingsplatform TenderNed, gericht aan de contactpersoon die is vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Maatregelen

Op basis van de ontvangen reacties worden eventuele maatregelen genomen. Hierbij is de insteek dat het belang van marktpartijen en aanbestedende diensten wordt meegenomen met als uitgangspunt de schade zoveel mogelijk te beperken. Indien er maatregelen worden genomen, dan worden deze eenduidig naar alle betrokken ondernemers gecommuniceerd via TenderNed.

Vragen

Met algemene vragen of opmerkingen kunt u ook via het algemene e-mailadres van Stichting RIJK contact opnemen: info@stichtingrijk.nl, o.v.v. corona.