Hulp bij het huishouden bestuurlijk aanbesteed

Onlangs hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hun krachten gebundeld voor de aanbesteding van Hulp bij het Huishouden. Deze IJmondgemeenten hebben al vaker samen opgetrokken bij aanbestedingen in het sociaal domein, maar niet eerder kreeg het projectteam de opdracht van het bestuur om in zo nauw mogelijk overleg met de markt te opereren. In deze ‘markt’ staan de tarieven al jaren onder druk door aanhoudende bezuinigingen zijn er de nodige faillissementen geweest. Bij inkooptrajecten wordt, normaal gesproken, door RIJK een analyse van de markt gemaakt en volgt de keuze voor de aanbestedingsvorm uit de bevindingen van die analyse. Maar dit keer was er een uitdrukkelijke wens van de betrokken wethouders om zo veel overleg met de markt te hebben als binnen de wettelijke kaders mogelijk is.
Die wens is vertaald in de keuze voor bestuurlijk aanbesteden. Een primeur voor stichting RIJK. Binnen RIJK is er brede ervaring met het houden van marktconsultaties voordat een aanbesteding gestart wordt. Maar omdat bij die vorm uiteindelijk toch de aanbestedende dienst de voorwaarden dicteert waaronder de markt moet inschrijven, is dit keer gekozen voor bestuurlijk aanbesteden. Hierbij is de uitwisseling van kennis tussen markt en overheid een doorlopend proces. Bij deze aanbesteding is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning (Code VMT) een van de uitgangspunten geweest. Het resultaat mag er zijn. De contracten voor 2017 zijn uiteindelijk naar tevredenheid afgesloten. Er is altijd een zekere spanning tussen het beschikbare budget en de prijsstelling die marktpartijen graag zouden zien en dit wordt door bestuurlijk aanbesteden niet zo maar verholpen, maar het voordeel is wel dat er wederzijds begrip is en een uitgesproken wens om in de toekomst het tot stand komen van contracten op deze wijze te laten verlopen. De wens van de wethouders om in overleg te komen tot contractering heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de nabije toekomst.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact met ons opnemen.