Inkoopadvies en -begeleiding vervolg

‘RIJK haalt het beste uit de markt’

Wij geloven in samenwerking en in transparantie. Dat uit zich bijvoorbeeld door:
• Werkprogramma’s en jaarplannen die wij opstellen op basis van de beleidsdoelen van de gemeenten en die de basis vormen voor onze inkoopwerkzaamheden.
• Verantwoording die wij periodiek afleggen en afsluiten door digitale dossiers van onze trajecten aan te leveren voor de Gemeenteraad en de accountantscontrole.
• Strategische sessies waarin we de behoefte van onze gemeenten zo scherp mogelijk formuleren.
• Marktverkenningen om de haalbaarheid van de wensen en de beste aanvliegroute te bepalen.
• Startbijeenkomsten die wij houden met nieuwe gemeenten die zich bij ons aansluiten. Daarin inventariseren we of en zo ja, hoe de inkoop is georganiseerd. Desgewenst verzorgen wij een ontwerp voor (her)inrichting van de inkooporganisatie in de breedste zin van het woord.

Daarnaast geloven wij in service en maatwerk. Zo bieden wij:
• Schaalvoordeel door gezamenlijke inkooptrajecten
• Vervanging bij ziekte en verlof
• Abonnementen op relevante informatie over ontwikkelingen als Best Value Procurement, de Nieuwe Aanbestedingswet, etc.
Juridische begeleiding
Contractmanagement

‘RIJK is van en voor gemeenten en volgt de gemeentelijke ambities en structuren’

Binnen RIJK onderscheiden we drie sectoren die aansluiten bij de werkgebieden van onze gemeenten. Het betreft:

Buurt
Burger
Bedrijfsvoering