Past Performance in het Sociaal Domein

Past performance is een systematiek om de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in een bepaald domein te professionaliseren. De nadruk ligt op de kwaliteit van het proces van samenwerken.

Past Performance wordt nu al landelijk toegepast in de bouw- en infra sector, met als doel om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (verder) te verbeteren. Daarnaast wordt het gebruikt als hulpmiddel om objectiever te kunnen bepalen welke partijen, bij onderhandse aanbestedingen, uitgenodigd worden om mee te dingen naar opdrachten. Past Performance werkt dan in die directe relatie.

In het sociaal domein is vooralsnog meer sprake van zogenoemde “triade” overeenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die tussen twee partijen ten behoeve van een derde partij (de burger) gesloten worden. Deze overeenkomsten komen over het algemeen anders tot stand dan de meer courante overeenkomsten. Er is tijdens de hele verwervingsperiode meer overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast zijn ook (vertegenwoordigers van) belangstellenden betrokken. Uiteindelijk worden ook hier gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Daar waar de vastgelegde afspraken in de bouw- en infra sector veelal het karakter hebben van een resultaatverplichting hebben de afspraken in het Sociaal Domein meer het kenmerk van inspanningsverplichtingen.

Past Performance richt zich meer op het beoordelen van de houding en het gedrag van de partijen, niet op de dienstverlening zelf: op welke wijze komen partijen de gemaakte afspraken na. Is er de bereidheid om mee te denken bij acute situaties, hoe informeren partijen elkaar bij onvolkomenheden in de gemaakte afspraken, is er een pro actieve opstelling naar elkaar, wordt voor elke handeling een factuur gestuurd, enzovoort. Zaken als houding en gedrag zijn niet contractueel vast te leggen, maar ze zijn wel te beoordelen. Uiteindelijk is het succesvol uitvoeren van Jeugdhulp- en WMO-taken een zaak van goede dienstverlening door de opdrachtnemer aan de burger en van constructief samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ten behoeve van de burger. Past performance leent zich dan ook goed voor het sociale domein.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.