Uitspraak van de maand

Elke maand licht onze jurist een uitspraak toe van een bijzondere zaak.

Motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing

Bij de uitspraak van deze maand staat de vraag centraal wat de aanbestedende dienst moet motiveren, wanneer hij een verliezer laat weten dat een concurrent heeft gewonnen in de aanbestedingsprocedure?
De uitspraak van (Voorzieningenrechter) Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4896 geeft duidelijkheid.

Waar draaide de zaak om?

De aanleiding is een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor schoonmaakdiensten voor acht locaties van de aanbestedende dienst (Orion). Het gunningscriterium in de aanbestedingsprocedure is de ‘economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding’, waarbij zowel op prijs als op kwaliteit gegund wordt.

De zittende dienstverlener (ICS) wint de aanbesteding niet. In de mededeling van de gunningsbeslissing van Orion leest ICS, zonder nadere onderbouwing, de door de winnaar (CSU) behaalde scores (‘punten’) voor ‘prijs’ en ‘kwaliteit’. ICS weet zodoende inhoudelijk niet, waarom zij heeft verloren van CSU, en start een kort geding.

Wat vindt de rechter? 

De voorzieningenrechter is onder meer van mening, dat ICS terecht heeft aangevoerd, “dat Orion nergens in de voorlopige gunningsbeslissing een kenmerk of relatief voordeel van de inschrijving van CSU heeft genoemd. Nu onder de relevante redenen genoemd in artikel 2.130 Aw in ieder geval wordt verstaan “de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving”, kan in de motivering van de gunningsbeslissing niet worden volstaan met enkel een toelichting op puntenscores en de voor- en nadelen van de inschrijving van de inschrijver, maar moet daarin tevens tot op zekere hoogte worden betrokken wat de winnende inschrijver op bepaalde punten beter heeft gedaan. Dat laatste ontbreekt geheel zowel in de voorlopige gunningsbeslissing zelf als in de nadere motivering zoals die door Orion is gegeven in de brief van 29 juni 2020. Enkel de puntenscore van CSU, ook in combinatie met de algemene toelichting op de puntenscores zoals weergegeven in de aanbestedingsstukken (zie 2.8) volstaat, anders dan Orion heeft betoogd, daarvoor niet. ICS kan zonder nadere motivering uit die score – en de algemene toelichting daarop – niet afleiden wat CSU op bepaalde punten beter heeft gedaan dan zij. Anders dan Orion lijkt te betogen, betekent het vermelden van “de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving”, zoals artikel 2.130 Aw eist, niet dat zij de inschrijvingen van alle andere inschrijvers tot in detail bekend had moeten maken. Orion had zonder in detail te treden en zonder de commerciële belangen van andere inschrijvers te schaden heel goed enkele algemene punten kunnen noemen waarop CSU het beter heeft gedaan dan ICS en dat had ook van haar mogen worden verwacht.

Orion wordt door de rechter onder meer verplicht om het voornemen tot gunning aan CSU in te trekken.

Conclusie

De Aanbestedingswet 2012 verplicht de aanbestedende dienst om de ‘relevante redenen’ in het voornemen tot gunning op te nemen. Met relevante redenen wordt bedoeld: de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving.

Het zonder onderbouwing vermelden van (slechts) de door de winnaar behaalde ‘rapportcijfers’, ‘punten’ of ‘scores’ geeft geen inzicht in de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving. De aanbestedende dienst voldoet dan niet aan zijn motiveringsplicht, omdat de verliezer dan niet weet, waarom de winnaar onderbouwd de winnaar in de aanbestedingsprocedure is.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!