Zorgvuldigheid essentieel bij inkoop binnen het sociaal domein

RIJK is georganiseerd in de kennisteams Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. Binnen deze teams hebben inkoopadviseurs met name binnen deze thema’s kennis en expertise. Dat maakt dat ze hun ervaring gemakkelijk mee kunnen nemen in nieuwe trajecten. In dit artikel gaan we nader in op team Burger, actief binnen het sociaal domein.

Gemeenten zijn (sinds 2015) verantwoordelijk voor werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Hun werk voeren ze uit op basis van een aantal wetten: de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het team Burger van RIJK houdt zich bezig met trajecten binnen het sociaal domein. Dat betekent onder meer dat we, naast het begeleiden van inkooptrajecten, gemeenten adviseren en bijstaan met (juridische) kennis bij inkoop en contractmanagement.

Zorgvuldigheid van groot belang

Trajecten binnen het sociaal domein gaan altijd over mensen. Dit zijn daarom zeer gevoelige onderwerpen. Zorgvuldigheid is dus geboden en daarom zijn we voorzichtig met het delen van informatie over trajecten. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt.

Zo werken we samen met gemeenten aan verschillende dialooggerichte aanbestedingen, onder meer rond jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dialooggericht wil zeggen dat, onder onze begeleiding, gemeenten uitgebreid in gesprek gaan met zorgaanbieders. Dit om uiteindelijk tot een opdracht te komen die het beste past bij de behoeften van de betreffende gemeente en haar inwoners.

Gemeenschappelijke aanbestedingen

Binnen het sociaal domein lopen er ook veel gemeenschappelijke aanbestedingen – van meerdere gemeenten samen dus. Dit is niet zo vreemd, aangezien aanbieders binnen dit domein vaak regionaal of landelijk en niet zozeer plaatsgebonden werken. Het is daardoor vanzelfsprekender dat gemeenten samen optrekken. Gemeenschappelijke aanbestedingen doen we onder meer op het gebied van sociaal-medische advisering, doelgroepenvervoer, individuele begeleiding en begeleiding groepen/dagbesteding, trapliften en hulp bij het huishouden.

Verder lopen er nog aanbestedingen op het gebied van re-integratietrajecten, woningaanpassingen en een subsidietender voor mantelzorgondersteuning.

Heb je vragen over hoe we werken? Neem gerust contact op via info@stichtingrijk.nl